Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Akreditované vzdelávanie učiteľov ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u žiakov netradičnými a inovatívnymi metódami.

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie max. 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín a pozostáva zo štyroch modulov.

 

Prihláška na vzdelávanie  Prihláška do programu

 

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako inovačné pod evidenčným číslom 24/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Ja a peniaze.

Program môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch úspešne absolvoval  vzdelávanie, ktoré poskytuje JA Slovensko. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku zapojený do vzdelávania, a to už po absolvovaní Úvodného tréningu k metodike programu Ja a peniaze (modul 2).

 

Pre koho je vzdelávanie určené

Podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z., učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy

 

Obsah vzdelávania
 • Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a) zákona 138/2019 Z. z. je rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii prvkov vzdelávania a aplikovaní inovatívnych vzdelávacích metód do výučby v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Implementácia úloh a požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím moderných vzdelávacích postupov a IKT technológií.
 • Zdokonaľovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií.
 • Osvojenie si od odborných informácií, skúseností a zručností k vzdelávaciemu programu JA Slovensko - Ja a peniaze, aby mohol byť realizovaný ako samostatný predmet, voľno-časová aktivita a/alebo jeho obsah využívať ako prierezovú tému v rámci vhodných predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.

 

Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 • 90,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 110,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 160,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené od 1. júna 2024 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 • Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu v priebehu mesiaca, v ktorom bola podaná prihláška (najneskôr do 14 dní). 

  *Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 600,- €. Viac info v pravidlách.

Forma vzdelávania

Kombinovaná 60 hodín

 

Moduly vzdelávania

Časový harmonogram jednotlivých modulov nájdete tu.

Vzdelávací program sa skladá zo štyroch modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu Ja a peniaze:

 

Modul 1: Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Forma: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti finančnej gramotnosti. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk.

Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom e-learningu. Frekventanti pracujú s učebnými textami a pod vedením tútora postupne riešia otvorené otázky a úlohy. Získané poznatky si overujú prostredníctvom testov, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly online učebnice.

Učebné texty obsahujú nasledovné kapitoly:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky
 5. Ako a čím platíme
 6. Moderné bankové nástroje
 7. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 8. Zadlžiť sa rozumne
 9. Životné istoty a riziká

Požiadavka na výstupy z dištančnej formy vzdelávania tohto modulu:

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických poznatkov a úspešné absolvovanie záverečného online testu na 75 % z 9 tematických celkov, ktorý je zadaný lektorom/tútorom.

 

Modul 2:  Úvodný tréning k metodike programu Ja a peniaze

Forma: prezenčná

Cieľom modulu je oboznámiť sa s metodickými postupmi výučby a ich implementácia do predmetov a medzipredmetových vzťahov. Použité používať metódy: simulácia, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia, diskusia, škálové aktivity, a pod.

Prezenčný tréning učiteľov rámcovo obsahuje:

 • predstavenie programu Ja a peniaze,
 • úvod do problematiky finančnej gramotnosti a Národný štandard finančnej gramotnosti,
 • práca s učebnicou programu a metodické pokyny k jej využívaniu na hodinách,
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie,
 • teambuildingové aktivity.

Požiadavka na ukončenie modulu 2: Absolvovanie celého úvodného metodického tréningu a prezentácia vypracovanej záverečnej aktivity v skupinách.

 

Modul 3: Praktické aktivity z oblasti finančnej gramotnosti
Forma: dištančná

Tento modul zahŕňa získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a o rodinných a osobných financiách; prijímanie finančných rozhodnutí; aktívne využívanie elektronických zdrojov o finančnom trhu a ekonomickej situácii, tvorbu projektov a medzipredmetových aktivít.

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je vypracovanie vlastnej krátkej praktickej aktivity z oblasti finančnej gramotnosti, ktorú je možné realizovať na vyučovaní.

 

Modul 4: Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní
Forma: prezenčná

Počas 1-dňového pracovného stretnutia spojeného so vzdelávacím seminárom sa frekventanti oboznámia s novými poznatkami a produktmi z finančného trhu prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dozvedia sa, ako prepojiť vyučovanie s reálnou praxou s podporou aktivizačných vyučovacích metód. V rámci stretnutia bude priestor na zdieľanie skúseností práce so žiakmi z iných projektov alebo aktivít s prvkami inovácií.

Požiadavka na ukončenie modulu 4:  Aktívna účasť na vzdelávacom seminári.

 

Ukončenie vzdelávania

Požiadavky na ukončenie 

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania a úspešné spracovanie výstupov modulov realizovaných prezenčnou formou,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. vypracovanie záverečnej práce,
 4. úspešná záverečná prezentácia,
 5. úspešný záverečný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania v súlade s § 56 ods. 2 č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania.


Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií k záverečnej práci:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie

 

Časový harmonogram pre školský rok 2024/2025

Modul 1:

 • Práca s online učebnicou: začína 12. augusta 2024 a končí 12. decembra 2024

Modul 2:

 • Úvodný metodický tréning: 03. – 05. september 2024 (Belušské Slatiny/okr. Púchov, utorok – štvrtok)

Modul 3

 • Praktické aktivity z finančnej gramotnosti: 20. január 2025 - 21. marec 2025

Modul 4

 • Vzdelávací seminár: 2. polovica 04/2025 v BA, ZA, KE - Časy a miesta budú včas zverejnené