Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Vzdelávanie učiteľov ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u žiakov netradičnými a inovatívnymi metódami.

Vzdelávací program je tiež určený pre prípravu učiteľov na realizáciu obsahu programu Ja a peniaze so žiakmi 1. - 4. ročníka I. stupňa základných škôl. Program Ja a peniaze môže v škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých rokoch úspešne absolvoval toto vzdelávanie. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku frekventantom tohto vzdelávania, a to po absolvovaní úvodného metodického tréningu (modul 2).

 

Prihláška na vzdelávanie  Prihláška do programu

 

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie max. 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín a pozostáva zo štyroch modulov.

 

Realizácia programu

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy.

 

Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2021/2022 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 • 70,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2021 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 90,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2021 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 130,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené od 1. júna 2021 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 • Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

  *Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 350,- €. Viac info v pravidlách.

 

Forma vzdelávania

Kombinovaná 60 hodín - z toho 25 hodín prezenčne a 35 hodín dištančne.

 

Moduly vzdelávania

Časový harmonogram jednotlivých modulov nájdete tu.

Vzdelávací program sa skladá zo štyroch modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu Ja a peniaze:

Modul 1: Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky
Forma: dištančná

Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom e-learningu. Frekventanti pracujú s učebnými textami a pod vedením tútora postupne riešia otvorené otázky a úlohy. Získané poznatky si overujú prostredníctvom testov, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly online učebnice.

Učebné texty obsahujú nasledovné kapitoly:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky
 5. Ako a čím platíme
 6. Moderné bankové nástroje
 7. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 8. Zadlžiť sa rozumne
 9. Životné istoty a riziká

Požiadavka na ukončenie modulu 1: Modul je ukončený záverečným testom, ktorý obsahuje otázky zo všetkých 9-tich kapitol učebnice. Test je úspešný, ak frekventant správne zodpovie min. 75 % otázok.

 

Modul 2:  Úvodný metodický tréning
Forma: prezenčná

Tréning učiteľov rámcovo obsahuje:

 • predstavenie programu Ja a peniaze,
 • úvod do problematiky finančnej gramotnosti a Národný štandard finančnej gramotnosti,
 • práca s učebnicou programu a metodické pokyny k jej využívaniu na hodinách,
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie,
 • teambuildingové aktivity.

Požiadavka na ukončenie modulu 2: Absolvovanie celého úvodného metodického tréningu a prezentácia vypracovanej záverečnej aktivity v skupinách.

 

Modul 3: Praktické aktivity z oblasti finančnej gramotnosti
Forma: dištančná

Tento modul zahŕňa získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a o rodinných a osobných financiách; prijímanie finančných rozhodnutí; aktívne využívanie elektronických zdrojov o finančnom trhu a ekonomickej situácii, tvorbu projektov a medzipredmetových aktivít.
Požiadavka na ukončenie modulu 3: Vytvorenie vlastných krátkych aktivít pre oblasť finančnej gramotnosti.

 

Modul 4: Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní
Forma: prezenčná

Počas 1-dňového pracovného stretnutia spojeného so vzdelávacím seminárom sa frekventanti oboznámia s novými poznatkami a produktmi z finančného trhu prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dozvedia sa, ako prepojiť vyučovanie s reálnou praxou s podporou aktivizačných vyučovacích metód. V rámci stretnutia bude priestor na zdieľanie skúseností práce so žiakmi z iných projektov alebo aktivít s prvkami inovácií.

Požiadavka na ukončenie modulu 4:  Aktívna účasť na vzdelávacom seminári.

 

Ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania

Požiadavky na ukončenie 

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania a úspešné spracovanie výstupov modulov realizovaných prezenčnou formou,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. vypracovanie záverečnej práce,
 4. úspešná záverečná prezentácia,
 5. úspešný záverečný pohovor.

Vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a záverečným pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania.


Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií k záverečnej práci:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie

 

Časový harmonogram pre školský rok 2021/2022

Presný časový harmonogram nájdete tu.