Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA A PENIAZE
 

Vzdelávanie učiteľov k programu JA A PENIAZE

 

Vzdelávací program JA Finančná gramotnosť ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u žiakov a mladých ľudí netradičnými a inovatívnymi metódami.

 
Kontinuálne inovačné vzdelávanie alebo vzdelávanie bez kreditov?

Program JA A PENIAZE môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch absolvoval buď kontinuálne inovačné vzdelávanie (KIV) JA Finančná gramotnosť alebo vzdelávanie bez kreditov. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku frekventantom niektorého z uvedených vzdelávaní, a to po absolvovaní úvodného metodického tréningu (modul 2).

JA Slovensko poskytuje kontinuálne inovačné vzdelávanie na základe akreditácie vydanej MŠVVaŠ. Rozhodnutie o akreditácii si môžete stiahnuť tu. Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie max. 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Pozostáva z 5-tich modulov a je ukončený záverečnou prezentáciou (záverečnou prácou) a pohovorom pred odbornou komisiou. Za úspešné ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania je pedagógovi priznaných 25 kreditov. Dokladom o absolvovaní programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie (bez kreditov) má rovnaký vzdelávací program a moduly (obsah aj trvanie) ako kontinuálne inovačné vzdelávanie. Od KIV sa líši v tom, že sa nekončí obhajobou záverečnej práce (záverečnej prezentácie) a záverečným pohovorom a neprideľujú sa zaň kredity. Dokladom o absolvovaní programu je Certifikát o úspešnom absolvovaní vzdelávania, ktorý oprávňuje pedagóga vyučovať program JA A PENIAZE na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku.

 
Realizácia programu (platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie bez kreditov)

Kategória pedagogických zamestnancov podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z.:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ.

Podľa § 13 zákona č. 317/2009 Z. z. učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Do programu bude zaradený: vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení a vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 
Poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie a vzdelávanie bez kreditov

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 80 €* za 1 osobu. Poplatok je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení faktúry, v ktorej sú uvedené fakturačné údaje a informácie o spôsobe platby. Stanovený poplatok za KIV a vzdelávanie bez kreditov je konečný. Tvorí však iba časť celkových nákladov na vzdelávanie učiteľa.

(* Uvedená cena platí iba v prípade, keď sa učiteľ a škola, na ktorej učiteľ pôsobí, zapoja do vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze poslaním záväznej elektronickej prihlášky. V opačnom prípade je poplatok za KIV a vzdelávanie stanovený vo výške 250 €. Viac info v pravidlách.)

 

Forma vzdelávania (platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie aj vzdelávanie bez kreditov)

Kombinovaná 110 hodín - z toho 45 hodín prezenčne a 65 hodín dištančne.

 

Moduly KIV a vzdelávania bez kreditov

Vzdelávací program KIV a vzdelávania bez kreditov sa skladá z 5-tich modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu JA A PENIAZE:

Modul 1:  Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Modul 2:  Úvodný metodický tréning

Modul 3:  Prípadové štúdie

Modul 4:  Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Modul 5:  Finančná gramotnosť a manažment osobných financií


Modul 1: Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky
Forma: dištančná

Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom e-learningu. Frekventanti pracujú s učebnými textami a pod vedením tútora postupne riešia otvorené otázky a úlohy. Získané poznatky si overujú prostredníctvom testov, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly online učebnice.

Učebné texty obsahujú nasledovné kapitoly:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky
 5. Môj prvý účet v banke
 6. Ako a čím platíme
 7. Moderné bankové nástroje
 8. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 9. Zadlžiť sa rozumne
 10. Životné istoty a riziká

Požiadavka na ukončenie modulu 1: Modul je ukončený záverečným testom, ktorý obsahuje otázky zo všetkých 10-tich kapitol učebnice. Test je úspešný, ak frekventant správne zodpovie min. 75 % otázok.

 

Modul 2:  Úvodný metodický tréning
Forma: prezenčná

Tréning učiteľov rámcovo obsahuje:

 • predstavenie programu JA A PENIAZE,
 • úvod do problematiky finančnej gramotnosti a Národný štandard finančnej gramotnosti,
 • inštruktáž k online učebnici predmetu,
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie, prípadové štúdie,
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou,
 • teambuildingové aktivity.

Požiadavka na ukončenie modulu 2: Absolvovanie celého úvodného metodického tréningu a prezentácia vypracovanej záverečnej aktivity v skupinách.

 

Modul 3: Prípadové štúdie
Forma: dištančná

Frekventanti riešia zadanú prípadovú štúdiu.  Jej riešenie môžu konzultovať s tútorom modulu 3.
Požiadavka na ukončenie modulu 3:  Spracovanie a vyhodnotenie zadanej prípadovej štúdie.

 

Modul 4: Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní
Forma: prezenčná

Počas 1-dňového pracovného stretnutia spojeného so vzdelávacím seminárom sa frekventanti oboznámia s novými poznatkami a produktmi z finančného trhu prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dozvedia sa, ako prepojiť vyučovanie s reálnou praxou s podporou aktivizačných vyučovacích metód. V rámci stretnutia bude priestor na zdieľanie skúseností práce so žiakmi z iných projektov alebo aktivít s prvkami inovácií.

Požiadavka na ukončenie modulu 4:  Aktívna účasť na vzdelávacom seminári.

 

Modul 5: Finančná gramotnosť a manažment osobných financií
Forma: dištančná

Posledný modul zahŕňa získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a o rodinných a osobných financiách; prijímanie finančných rozhodnutí; aktívne využívanie elektronických zdrojov o finančnom trhu a ekonomickej situácii, tvorbu projektov a medzipredmetových aktivít.
Požiadavka na ukončenie modulu 5: Vytvorenie vlastných krátkych aktivít pre oblasť finančnej gramotnosti.

 

Ukončenie vzdelávania bez kreditov

Učiteľ, ktorý absolvuje vzdelávanie bez možnosti získať kredity, musí absolvovať 100 % vzdelávania, t. j.  úspešne ukončiť všetkých 5 modulov. Po ich úspešnom absolvovaní získa certifikát, ktorý ho bude oprávňovať k realizácii programu JA  A PENIAZE na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku.

 

Ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania

Požiadavky na ukončenie KIV

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania a úspešné spracovanie výstupov modulov realizovaných prezenčnou formou,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. vypracovanie záverečnej práce,
 4. úspešná záverečná prezentácia,
 5. úspešný záverečný pohovor.

Kontinuálne inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a záverečným pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce bude učiteľ/ vychovávateľ získa osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania a bude mu pridelených 25 kreditov.


Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií k záverečnej práci:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie