Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Ja a peniaze

 

TIP pre vyplnenie prihlášky: v prípade, že sa z jednej školy do programu prihlasuje viac učiteľov, odporúčame, aby ste prihlášku vyplnili z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa, si systém pamätá vyplnené údaje, kým nezavriete prehliadač alebo neobnovíte stránku. Stačí teda ak ďalší učiteľ upraví údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku musí vyplniť každý učiteľ sám za seba, a to aj v prípade, ak sa vás prihlasuje viacero z rovnakej školy.

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na: borbely@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou, sú povinné!

Záväzná prihláška učiteľa a školy do programu Ja a peniaze na šk. rok 2024/2025

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.


V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu IBAN: SK28 6500 0000 1900 2060 7248

 

Poplatok za program

Program Ja a peniaze je spoplatnený sumou 60,- € na 1 školský rok za 1 školu (bez ohľadu na počet tried a učiteľov zapojených do programu z rovnakej školy). Prihláška učiteľa a školy do programu musí byť vyplnená za každého oprávneného učiteľ zvlášť. Nestačí vyplniť prihlášku iba za jedného učiteľa. Až po vyplnení prihlášky získava učiteľ svoje vlastné prístupové práva na portál (k materiálom a učebnému obsahu). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

 

Zľavy:

  • Ak je škola zapojená v rovnakom školskom roku súčasne do vzdelávacích programov Viac ako peniaze a Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €.
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého programu škola hradí poplatok v plnej výške, t. j. 60,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov.
  • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola podaná prihláška (najneskôr do 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy aj učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.


Ostatné pravidlá a podmienky prihlasovania, nájdete zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(nie skratku)

  

(napr. Základná škola s materskou školou J. Kráľa)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj:
Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:

 

 Označte, ak sa vaša škola plánuje zapojiť do minimálne piatich programov a získať tak 100 % zľavu z poplatku. 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom. 

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov, a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      
 
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/ opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej/ opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:   
Telefón (mobilný): E-mail (osobný): 
 
 
Je potrebné vyplniť prihlášku na vzdelávanie!

Vyškolený učiteľ pre tento program:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania pre program Ja a peniaze.

Nevyškolený učiteľ pre tento program:

Je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 

Uveďte, prosím, predpokladaný počet zapojených žiakov do programu a ich ročník:

Počet žiakov  v ročníku/ročníkoch .

 

Pred odoslaním, prosím, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom, počas doby realizácie programu.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 21.06.2024  19:50
    

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do programu pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

    

Prihlášku si môžete pred odoslaním vytlačiť.
Nezabudnite ju, prosím, aj odoslať, inak nemôže byť akceptovaná.

 

Vaša prihláška bude spracovaná maximálne do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.jaap.jaslovensko.sk.