Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Ja a peniaze

 

TIP pre vyplnenie prihlášky: v prípade, že sa z jednej školy do programu prihlasuje viac učiteľov, odporúčame, aby ste prihlášku vyplnili z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa, si systém pamätá vyplnené údaje, kým nezavriete prehliadač alebo neobnovíte stránku. Stačí teda ak ďalší učiteľ upraví údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku musí vyplniť každý učiteľ sám za seba, a to aj v prípade, ak sa vás prihlasuje viacero z rovnakej školy.

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na: borbely@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou, sú povinné!

Záväzná prihláška učiteľa a školy do programu Ja a peniaze na šk. rok 2022/2023

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.


V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka): IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Ja a peniaze je spoplatnený sumou 55,- € na 1 školský rok za 1 školu (bez ohľadu na počet tried a učiteľov zapojených do programu z rovnakej školy). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy:

  • Ak je škola zapojená v rovnakom školskom roku súčasne do vzdelávacích programov Viac ako peniaze a Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 55,- €.

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.


Ostatné pravidlá a podmienky prihlasovania, nájdete zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(nie skratku)

  

(napr. Základná škola s materskou školou J. Kráľa)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj:
Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom. 

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov, a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      
 
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/ opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej/ opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:   
Telefón (mobilný): E-mail (osobný): 
 
 
Je potrebné vyplniť prihlášku na vzdelávanie!

Vyškolený učiteľ pre tento program:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania pre program Ja a peniaze.

Nevyškolený učiteľ pre tento program:

Je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 

Uveďte, prosím, predpokladaný počet zapojených žiakov do programu a ich ročník:

Počet žiakov  v ročníku/ročníkoch .

 

Pred odoslaním, prosím, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom, počas doby realizácie programu.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 01.02.2023  03:33
    

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do programu pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

    

Prihlášku si môžete pred odoslaním vytlačiť.
Nezabudnite ju, prosím, aj odoslať, inak nemôže byť akceptovaná.

 

Vaša prihláška bude spracovaná maximálne do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.jaap.jaslovensko.sk.