Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA A PENIAZE
 

JA A PENIAZE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

Taktiež odporúča zapájať sa do programov na podporu finančnej gramotnosti JA A PENIAZE (str. 33, bod 14) a JA Viac ako peniaze (str. 32, bod 13).

Vzdelávací program JA A PENIAZE ponúka učiteľom ISCED 1 možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia.
Program je spracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG), ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2017. 

 

Cieľové skupiny
  • žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl
  • učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti
  • rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi podieľajú na vypracovaní úloh

 

Cieľ programu

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

 

Učebné texty

Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny oboznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch.

Program využíva zážitkové vzdelávanieaktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Učebné texty sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami a metodickou časťou pre učiteľa.

1. kapitola - Peniaze (Peniaze hýbu svetom)

2. kapitola - Príjmy a výdavky (Príjmy - Bez práce nie sú koláče, Výdavky – Všetko má svoju cenu)

3. kapitola - Hospodárenie v domácnosti (Všetko si najskôr poriadne spočítaj!)

4. kapitola - Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš)

5. kapitola - Ako platíme (Peniaze hýbu svetom)

6. kapitola - Zadlžíme sa? (Peniaze na strome nerastú)

7. kapitola - Riziko a poistenie (Nikomu peniaze z neba nepadajú)

 

Realizácia programu

Program je pre školu flexibilný. Je na možnostiach a rozhodnutí školy, akou formou bude program na škole realizovať. Škola môže do programu zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a pedagógov. Program JA A PENIAZE je spoplatnený sumou 30,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených pedagógov, tried a žiakov).

Program JA A PENIAZE môže vyučovať iba pedagóg, ktorý úspešne absolvoval kontinuálne inovačné vzdelávanie JA Finančná gramotnosť alebo vzdelávanie bez kreditov, alebo sa začal vzdelávať v prvom roku realizácie programu na škole.

Prihlášku do programu JA A PENIAZE  a na vzdelávanie učiteľov k tomuto programu môžete vyplniť tu.

 

Vzdelávanie učiteľov
  • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s kontinuálnym inovačným vzdelávaním.
  • Pedagogický zamestnanec po úspešnom absolvovaní celého kontinuálneho inovačného vzdelávania môže získať 25 kreditov.
  • Program JA A PENIAZE môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.
  • Viac informácií o vzdelávaní.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Miroslava Dechtárová | programová manažérka| +421 903 233 305| dechtarova@jaslovensko.sk